All Events| College Of Information Technology   Engineering

Upcoming Events

19 Aug 2017

दोब्बर दस्तुर भाद्र नौ गतेसम्म

दोब्बर दस्तुर तिरी भाद्र नौ गतेसम्म प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न सकिने छ।

20 Aug 2017

दोब्बर दस्तुर भाद्र नौ गतेसम्म

दोब्बर दस्तुर तिरी भाद्र नौ गतेसम्म प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न सकिने छ।

21 Aug 2017

दोब्बर दस्तुर भाद्र नौ गतेसम्म

दोब्बर दस्तुर तिरी भाद्र नौ गतेसम्म प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न सकिने छ।

22 Aug 2017

दोब्बर दस्तुर भाद्र नौ गतेसम्म

दोब्बर दस्तुर तिरी भाद्र नौ गतेसम्म प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न सकिने छ।

23 Aug 2017

दोब्बर दस्तुर भाद्र नौ गतेसम्म

दोब्बर दस्तुर तिरी भाद्र नौ गतेसम्म प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न सकिने छ।

24 Aug 2017

हरितालिका तिज

महिलाहरुलाई मात्र विदा (दोब्बर दस्तुर तिरी भाद्र नौ गतेसम्म प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न सकिने छ।)

25 Aug 2017

प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्ने अन्तिम दिन

दोब्बर दस्तुर तिरेर दिनको ३:०० बजेसम्म फाराम भर्न सकिने

29 Aug 2017

गौरा पर्व

सार्वजनिक विदा